Kvalite & Miljö

ORIENTERING OM VÅR MILJÖVERKSAMHET

Syfte: Att upplysa om miljöarbetet i vårt företag. Rutiner: Norrtak AB bedriver verksamhet med tillverkning och montage av luftbehandlingsanläggningar och byggplåtsentreprenader samt läggning av papptak, sedan början av 1979. Ur miljösynpunkt är vår verksamhet inte speciellt miljöbelastade. Oaktat detta har vi blivit miljömedvetna och insett fördelarna med att införa miljösystem på vår verkstad och våra övriga byggobjekt lägger vi stor möda på att källsortera enligt kommunernas riktlinjer.

KONTRAKTSSKEDE

Syfte: Vid kontraktsgenomgången vill vi säkerställa att vårt företag och beställare har gemensam syn på miljöfrågorna. Rutiner: Det är naturligtvis väldigt viktigt att beställarens och vår miljöpolicy stämmer överens. Sortering av avfall på bygget kontrolleras. Beställarens och kommunernas riktlinjer kommer vi naturligtvis att följa.

PLANERING

Syfte: Planeringen skall säkerställa att upphandlade tjänster, entreprenader och varor uppfyller specificerade miljökrav, samt att personal informeras om ställda miljökrav. Rutiner: När vi köper in material söker vi i första hand material som kan ingå i ett naturligt kretslopp. Inköpsverifikationer på icke miljövänligt material sparas i objektpärmen och märks "ej kretslopp" innan objektet startar informeras personalen om vikten av källsortering och beställarens krav.

BYGGSKEDE

Syfte: För att säkra miljökraven planeras produktionen med rutiner anpassade till projektet. Rutiner: Personalen informeras om vilka materia som måste behandlas speciellt ur miljösynpunkt. Kontroll av träffade miljöfrämjande åtgärder kontrolleras noggrant under byggnadstiden.

AVSLUTNINGSSKEDE

Syfte: Verifiering skall säkerställa att överenskomna miljöaspekter är infriade. Rutiner: Miljödokument som tillkommit under entreprenaden såsom inköpsverifikat, protokoll och myndighetsbesiktningar samlas i arbetsplatspärmen. Normalt arkiverar vi objektpärmar i 5 år

BESKRIVNING AV PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUNDS KVALITETSSYSTEM

Kvalitetssystemet är uppbyggt enligt SS-EN ISO 9001 och följer denna i tillämpliga delar för att kvalitetssäkra en entreprenad. På kvalitetsplan (anbudsbilaga) redovisas vilka punkter i ISO-standarden som kvalitetssäkras.

BEHÖRIGHET

Plåtslageriernas Riksförbund har upphovsrätten till materialet som ingår i den branschspecifika kvalitetshandledningen. Materialet får endast användas av medlemmarna i plåtslageriernas Riksförbund. Materialet är endast tillgängligt efter genomgången kurs anordnad av plåtslageriernas Riksförbund.

INNEHÅLL

I kvalitetssystemet ingår kvalitetsplan och ett antal checklistor med instruktioner hur en entreprenad skall kvalitetssäkras.

ANBUD/KONTRAKT

I anbudsskedet kontrolleras förfrågningshandlingar och det egna anbudet med " checklista anbud/kontrakt"

KVALITETSPLAN (ANBUDSBILAGA)

I samband med anbudets lämnande bifogas denna beskrivning och" kvalitetsplan" (Anbudsbilaga) som redovisar vilka punkter i ISO-standarden som kvalitetssäkras.

KVALITETSPLAN

I anslutning till beställning av entreprenaden redovisas "kvalitetsplan" för projektet innehållande namnuppgifter på ansvarig personal och rutiner för kontrakts genomgång, projektering, dokumentstyrning, inköp, produktionsstyrning, kontroll och provning, avvikande produkter och kvalitetsdokument.

EGENKONTROLLPLAN PROJEKTERING

Vid projektering kontrolleras denna genom "egenkontrollplan" med instruktioner anpassade till projektet.

PRODUKTIONSSTYRNING

Före starten av entreprenaden görs en noggrann kontroll av produktionen med hjälp av " checklista produktionsstyrning"

EGENKONTROLLPLAN MONTAGE

Under entreprenadtiden kontrolleras arbetet genom " egenkontrollplan montage" med tillhörande instruktioner. Kontrollen utförs av den som utför arbetet eller ansvarig arbetsledare.

AVVIKELSERAPPORT

Vid avvikelser som upptäcks vid egenkontroll, granskning eller planeringsuppföljning upprättas avvikelserapport som överlämnas till beställaren, utom i de fall då konsekvenserna av avvikelsen saknar betydelse.

MOTTAGNINGSKONTROLL

Ankommande material till entreprenaden kontrolleras genom fasta rutiner och med stöd av blanketten ”mottagningskontroll"

KVALITETSDOKUMENT

I samband med färdigställande av entreprenaden överlämnas kvalitetsdokument enligt handling och överenskommelse med beställaren.

 

Norrtak AB

Ugglegatan 9, 961 73 Boden
Se karta och vägbeskrivning

Telefon: 0921-155 31
Papp; Sture och Kjell
Sture: 070-23 11 640, Kjell: 073-026 62 45
Plåt: Ingemar
Ventilation: Harald
e-post: namn.norrtak@gmail.com